سیالات هيدروليک و گردشی

لیست محصولات:
بهران هيدروليك H
بهران هيدروليك H
بهران هيدروليك H

سطوح کیفیت
 • DENISON HF-0
 • DENISON HF-2
 • DIN 51524 PART 2 (HLP)
بهران هيدروليكHP
بهران هيدروليكHP
بهران هيدروليكHP

سطوح کیفیت
 • DENISON HF-0
 • DIN 51524 PART 2 (HLP)
بهران هيدروليكT
بهران هيدروليكT
بهران هيدروليكT

سطوح کیفیت
 • DENISON HF-0
 • DIN 51524 PART 3 (HVLP)
بهران هيدروليك TX
بهران هيدروليك TX
بهران هيدروليك TX

سطوح کیفیت
 • DENISON HF-0
 • DIN 51524 PART 3 (HVLP)
بهران هیدرولیک ED
بهران هیدرولیک ED
بهران هیدرولیک ED

سطوح کیفیت
 • DIN 51524 PART 1 (HL)
بهران مقاوم K
 بهران مقاوم K
بهران مقاوم K

سطوح کیفیت
 • DIN 51517 PART 3 (CLP)
بهران مقاوم
 بهران مقاوم
بهران مقاوم

سطوح کیفیت
 • ANSI/AGMA 9005 E02
 • CINCINNATI MILACRON P47-P50-P53
 • DIN 51517 PART 3 (CLP)
 • DIN 51524 PART 2 (HLP)
 • US STEEL 224