روغن‌ ترانسفورماتور

لیست محصولات:
بهران ترانس II
بهران ترانس II

سطوح کیفیت
  • ASTM D-3487 TYPE I
  • BS 148:2009
  • IEC 60296 (2012)
  • ISIRI 2661