روغن‌های دنده صنعتی

لیست محصولات:
بهران بردبار
 بهران بردبار
بهران بردبار

سطوح کیفیت
  • ANSI/AGMA 9005 E02
  • DAVID BROWN S 1.53-101
  • DIN 51517 PART 3 (CLP)
  • ISIRI 2974
  • US STEEL 224
بهران بردبار F
بهران بردبار F
بهران بردبار F

سطوح کیفیت
  • ANSI/AGMA 9005 E02
  • DIN 51517 PART 3 (CLP)
  • FLENDER AG
  • US STEEL 224