روغن‌های توربين

بهران توربین SP-1
 بهران توربین SP-1
بهران توربین SP-1

قابلیت کارکرد در گستره دمایی وسیع مي‌باشد.

بهران توربين EP
 بهران توربين EP
بهران توربين EP

ابلیت کارکرد در گستره دمایی وسیع مي‌باشد.

بهران توربين
 بهران توربين
بهران توربين

قابلیت کارکرد در گستره دمایی وسیع مي‌باشد.