روغن‌های كمپرسور

بهران سرد ویژه
 بهران سرد ویژه
بهران سرد ویژه

ابلیت کارکرد در گستره دمایی وسیع مي‌باشد.

بهران کمپرسور PS
 بهران کمپرسور PS
بهران کمپرسور PS

ابلیت کارکرد در گستره دمایی وسیع مي‌باشد.