روغن‌های موتور گازسوز

بهران پاک CNG
بهران پاک CNG
بهران پاک CNG

بهران پاک CNG با استفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني ويژه و مرغوب، مناسب خودروهای دوگانه سوز (بنزین - CNG یا LPG) توليد مي گردد.

بهران گاز سوز STL
بهران گاز سوز STL
بهران گاز سوز STL

با استفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني ويژه و مرغوب با خاكستر سولفاته پايين (Low Ash) مناسب موتورهای ثابت گازسوز (Stationary) تولید می‌گردد. اين محصول با توجه به ميزان پايين فسفر و روی، قابلیت سازگاری با مدل کاتالیستی (Catalytic Converter) و  Junbacher، Wartisila ، Waukesha به کار می رود.

بهران گاز سوز VEM
بهران گاز سوز VEM
بهران گاز سوز VEM

بهران گازسوز VEM با استفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني ويژه و مرغوب با خاكستر سولفاته متوسط (Medium Ash) مناسب اتوبوس‌ها و كاميون‌هاي گازسوز، تولید می‌گردد.