روغن های موتور دریایی

لیست محصولات:
بهران مارین 3008 و بهران مارین 4008
بهران مارین 3008 و بهران مارین 4008
بهران مارین 3008 و بهران مارین 4008

بهران شناور III
بهران شناور III
بهران شناور III

سطوح کیفیت
  • NMMA TC-W3
  • SAE M/F GRADE II
بهران لنج
بهران لنج
بهران لنج

سطوح کیفیت
  • API CF-4
  • ISIRI 11379
  • MIL-L 2104E