بهران اتوماتیک CVT

بهران اتوماتیک CVT، یک سیال انتقال نیروی اتوماتیک سینتتیک و مرغوب است و ویژه خودروهایی که سیستم انتقال نیروی آن ها از نوع متغیر پیوسته (CVT) است طراحی و تهیه شده است.

این محصول با استفاده از روغن پایه سینتتیک و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

مزیت ها

 

 • خواص ضد سایش تقویت شده و بهبود اصطکاک ما بین قطعات به منظور کاهش شوک ناشی از تعویض دنده (Anti-shudder) و در نتیجه افزایش طول عمر جعبه دنده
 • پایداری برشی بسیار مطلوب و در نتیجه کاهش افت ویسکوزیته روغن
 • مقاومت بسیار خوب در برابراکسیداسیون تحت شرایط دمائی بالا به منظور تمیز نگه داشتن قطعات جعبه دنده
 • سیالیت عالی در دماهای پایین و در نتیجه سهولت تعویض دنده در فصول سرد
 • سازگاری با انواع آب بندها
 • تعویض دنده آسان و بدون لرزش

 

 • Honda HMMF
 • Hyundai Genunie CVTF
 • JASO M315 Type 1A
 • Kia SP-III
 • Mini Cooper EZL 799
 • Mitsubishi CVTF-J1/SP-III
 • Nissan NS-2/NS-3
 • Toyota CVTF TC
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی- شيميايی

 

ظاهر

 

گرانروی

100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

حداقل نقطه اشتعال

حداکثر نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

Kg/m³

روش آزمون بصری ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
بهران اتوماتیک CVT سیال سبز - شفاف 7.1 179 208 -48 850