بهران هیدرولیک ED

 

بهران هیدرولیک ED، روغن مناسب برای روانکاری سیستم های هیدرولیکی است که در معرض آلودگی با آب قرار داشته و نیاز به روانکاری با خاصیت جدا پذیری از آب عالی دارند.

  • (DIN 51524 PART 1 (HL
  • ISO VG 46
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی- شيميايی

 

گرانروی 

100°C   40°C

cSt

شاخص گرانروی

 

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته  

15°C

Kg/m³

روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052
بهران هیدرولیک 46 ED 46   6.7 99 210 27- 879