بهران محافظ 324،326

 

بهران محافظ 324و326، برای محافظت از قطعات فلزی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، طی مراحل ساخت و انبارداری پیشنهاد می شود. این محصولات به روش غوطه وری گرم ( Hot Dip ) استفاده می شوند.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی- شيميايی

 

ظاهر

 

عدد صابونی شدن

mg KOH/g

 

 نقطه اشتعال

 نقطه بسته شدن

دانسيته 

15°C

Kg/m³

روش آزمون بصری ASTM D-94 ASTM D-92 ASTM D-937 ASTM D-4052

بهران محافظ 324

نیمه جامد-قهوه ای 4 218 64 880

بهران محافظ 326

نیمه جامد-قهوه ای تیره 4 218 55 895