بهران تایر 840

 

بهران تایر 840، روغن فرآيند با پايه پارافينيكی، که ويژه صنايع لاستيک سازی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

گرانروی 

40°C 100°C

cSt

نقطه آنيلين

°C

نقطه‌ اشتعال

°C

دانسيته در

15°C

kg/m³

نسبت فاكتور گرانروی و چگالی

VGC

روش آزمون

ASTM
D445

ASTM
D611

ASTM
D92

ASTM
D4052

ASTM
D2501

بهران تاير 840

26     5

84 184 900

0.85