بهران تایر 245 ،250 ،290

 

بهران تایر 245 ،250 ،290، روغن فرآيند با پايه آروماتیکی ويژه صنايع لاستيک سازی است.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

گرانروی 

40°C 100°C

cSt

نقطه آنيلين

°C

نقطه‌ اشتعال

°C

دانسيته 

15°C

kg/m³

نسبت فاكتور گرانروی و چگالی

VGC

روش آزمون

ASTM

D445

ASTM

D611

ASTM

D92

ASTM

D4052

ASTM

D2501

بهران تاير 245

9.5

26 200 1000

0.96

بهران تاير 250

60 38 254 1030

0.96

بهران تاير 290

25 31 230 1015

0.96