بهران دوام

 

بهران دوام، مكمل روغن­ هاي عملیات ماشین کاری است كه برای جلوگيری از رشد انواع میکرو ارگانیسم‌ها ( قارچ، باكتری و مخمر ) در حين عمليات به امولسیون اضافه می‌شود. افزودن بهران دوام به امولسیون ( آب صابون )، موجب افزایش طول عمر سیال و جلوگيری از ايجاد بوی نامطبوع در دستگاه­ های عمليات ماشين­ كاری می شود.

لازم است بهران دوام هر دو  هفته يكبار، به نسبت حجمی يک به هزار ( يک ليتر بهران دوام در هزار ليتر آب صابون )، به امولسيون اضافه شود.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

ظاهر
امولسيون بصری

دانسيته 
15°C

kg/m³

 pH محصول ناخالص

روش آزمون بصری ASTM D4052 ASTM D1287
بهران دوام زرد روشن 1155 11