بهران نيرو

 

 بهران نيرو، ضديخ با پایه اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی برای مصرف در سيستم خنک كننده نيروگاه های گازی، بخار و سيكل تركيبی معادل توصيه می شود.

 

مزیت ها

  • محافظت کلیه قطعات سیستم خنک کننده در برابر خوردگی و زنگ زدگی
  • سازگاری با آلاستومرها
  • بالا بردن نقطه جوش سیال خنک کننده
  • پایداری شیمیایی عالی

بهران نیرو در بسیاری از نیرو گاه های کشور معادل  Antifrogen N مصرف می شود.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

نقطه انجماد
C°
محلول 50%

 

نقطه جوش
C°
محلول 50%

 

قليایيت
ذخیره میلی لیتر

 

pH محلول 50%
با آب مقطر

 

دانسيته 
15°C


Kg/m³

روش آزمون ASTM
D-1177
ASTM
D-1120
ASTM
D-1121

ASTM

D-1287

ASTM
D-1298
بهران نيرو  37- 105 26 8 1139