بهران آبکار گرم 68 و 70

 

بهران آبکار گرم 68 و 70، برای عملیات حرارتی گرم فلزات ( Marquenching Oils ) و عملیات حرارتی عمومی بر اساس نوع آلیاژ و شرایط عملیاتی توصیه می شود.

مزیت ها

  • پاک کنندگی عالی
  • پایداری حرارتی و مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی 

100°C     40°C

cSt

شاخص گرانروی

 

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته

15°C Kg/m³

روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052
بهران آبکار گرم 68 114     11.9 92 246 -6 892
بهران آبکار گرم 70 12       116 92 252 -6 892