بهران آبکار68،ویژه 145

 

بهران آبکار ویژه 145 و بهران آبکار68 به عنوان روغن های عملیات حرارتی سرد ( Cold Quenching Oil ) براساس نوع آلیاژ و شرایط عملیاتی توصیه می شوند.

جدول مشخصات
مشخصات فيزيكی-شيميايی

گرانروی 

100°C    40°C

cSt

شاخص گرانروی

 

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته

15°C

Kg/m³

روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052
بهران آبکار ویژه 145 26       4.8 118 200 -6 850
بهران آبکار 68 11.9    115 90 242 -6 890