بهران مقاوم

 

بهران مقاوم، روغن مخصوص روانکاری ماشین ابزار می باشد و استفاده از آن در مواردی که عدم پاشش روانکار مورد نظر باشد، پیشنهاد می شود.

  • ANSI/AGMA 9005 E02
  • CINCINNATI MILACRON P47-P50-P53
  • (DIN 51517 PART 3 (CLP
  • (DIN 51524 PART 2 (HLP
  • US STEEL 224
  • ISO VG 150
  • ISO VG 220
  • ISO VG 68
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی 

100°C   40°C

cSt

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

Kg/m³

روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
بهران مقاوم 68 68     9 226 -6 884
بهران مقاوم 150 14.5   150 242 -6 892
بهران مقاوم 220 19   220 258 -6 898