بهران شناور III

 

بهران شناور III، روغن موتور دو زمانه بنزینی مرغوب است که برای روانکاری موتورهای دو زمانه آب خنک، مانند شناورهای تندرو و قایق های موتوری پیشنهاد می شود. این محصول مطابق با درجه گرانروی SAE M/F Grande II است.

بهران شناور III با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

  • NMMA TC-W3
  • SAE M/F GRADE II
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی 
100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

 نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسیته 
15°C

Kg/m3

قليایيت mg

KOH/g

 

خاکستر سولفاته درصد وزنی

 

روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
ASTM
D-289

ASTM
D-874

بهران شناور III

9.5

115 - 30- 878 8.8 0.01