بهران لنج

 

بهران لنج، روغن موتور مناسب برای روانکاری موتور های دیزلی سبک دریایی است.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تولیدمی شود.

  • API CF-4
  • ISIRI 11379
  • MIL-L 2104E
  • SAE 20W-50
  • SAE 40
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی 
100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسیته 
15°C

Kg/m3

قليایيت mg

KOH/g

 

روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
ASTM
D-2896
بهران لنج (I)
15W-40
20 120 222 -24 895 11
بهران لنج (II)
40
15 90 234 -12 900 11