دهمين همايش بين المللی موتورهای درونسوز و نفت در پژوهشگاه صنعت نفت