واحد ايمني و آتش نشانی HSE

واحد ايمني و آتش نشانی یکی از قدیمی ترین واحدهای شرکت می باشد که با تغییر ساختار سازمانی هنگام تشکیل مدیریت HSE ، به عنوان یکی از واحد های مدیریت HSE شرکت نفت بهران به فعالیت خود ادامه می دهد

واحد ایمنی و آتش نشانی  با بکار گرفتن تدابير، ‌اصول و مقررات ایمنی ؛ نيروی انسانی و سرمايه را درمقابل خطـرات مختلف و محتمل در محيطهای صنعتی بنحو مؤثری حفظ و حراسـت می نماید بطوری که محيط كاری ایمن و سالم جهت افزايش كارآيـی كاركنان بوجود می آورد.