اهداف شرکت

عکس مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد

 

  • حفظ رهبری بازار و پیشتازی در عرضه محصولات جدید روانکارها در کشور
  •  حفط بهران به عنوان برند برتر در بازار
  •  کسب جایگاه معتبر در بازارهای بین المللی
  • ارتقاء فناوری
  • سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت جدید