تاریخچه HSE

از ابتدای فعالیت شرکت نفت بهران دو واحد بنام واحد بهداری و ایمنی و آتش نشانی مشغول به کار بوده است که مدیریت عامل تغییر ساختار سازمانی مدیریت HSE در دستور کار قرار داد برای استقرار نظام مدیریت HSE کار كارشناسي و تخصصي با بررسی های دقیق نتايج تجربيات شرکت های نفتی و مشابه  توسط مشاوره انجام گرفت که بترتیب بررسي منابع و نيروي انساني، ساختار سازماني همچنين تسهيلات مورد نياز ، دستور كار قرار گرفت و در سال 1393 اولين نمودار چارت سازماني HSE تهیه شد از آن پس تاكنون پالایشگاه و تمامي شركت هاي تابعه در راستاي اهداف و خط و مشي تعيين شده حركت نموده و با تلاش فراوان سعي بر انجام فعاليت ها و وظايف بر اساس روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي HSE تهيه گرديد.

مديريت HSE شركت نفت بهران، در ادامه سياست هاي اين شركت براي رسيدن به استانداردهاي جهاني صنايع نفتي معتبر، توسعة پايدار، توليد روزآمد و خدمت مطلوب و به منظور تغيير نگرش و اصلاح ديدگاه هاي سنتي نسبت به حادثه در مجموعة خود تشكيل شده است. اين تشكيلات هر چند كه بسيار جوان و نوپا است، ليكن در دورة فعاليت كوتاه خود كارنامه اي پربار و تأثيري قابل توجه در مجموعه هاي عملياتي بر جا گذاشته است. با نگاهي مختصر به عملكرد اين مديريت مي توان به ژرفاي تأثيرات كمّي و كيفي آن در ارتقاء سطح سلامت، ايمني و بهداشت شرايط زيست محيطي مجموعه پالایشگاه و شرکت های تابعه پي برد.

سيستم مديريت HSE  با ايجاد بستر فرهنگي خلاق ، نگرشي نو و سيستماتيك در راستاي توسعة پايدار و كرامت انسان، بطور يكپارچه و با همگرايي نيروهاي انساني ، امكانات و تجهيزات که با استفاده از سيستم آموزش كارآمد، مميزيهاي دوره اي، ارزيابي و بهبود مستمر موجب حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمني همه جانبة كليه كاركنان ، تجهيزات و تأسيسات و به حداقل رساندن حوادث و آسيب هاي ناشي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و ارتقاء سطح سلامت در كلية سطوح سازمان و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرماية بشريت مي گردد.

 شرکت نفت بهران بعنوان صنعتي استراتژيك در كشور، همواره در استفاده از معيارها و استانداردهاي معتبر جهاني و به روز نمودن نظامهاي مديريتي پيشگام بوده و بر اين اساس از حداكثر توان خود براي ايجاد محيط هاي كاري سالم و توسعة پايدار بهره گيري مي نمايد. نظام مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست در شرکت نفت بهران مسير دستيابي به اهداف را كه همانا ايجاد محيط هاي كاري بدون حادثه، بدون آسيب و بدون آلاينده زيست محيطي است،  فراهم می نماید