مباحث زیست محیطی

شرکت نفت بهران با آگاهی به این نکته که فعالیت های هر شخص بر محیط زیست تاثیر می گذارد، برآن شد تا بیانیه زیست محیطی شرکت را تدوین نماید تا با عمل به این بیانیه زیست محیطی بتوانند علاوه بر تولید روغن های روانساز و دیگر محصولات، در حل مشکلات زیست محیطی سهمی داشته باشد.

عکس مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد

در این راستا مدیریت و کارکنان شرکت نفت بهران متعهد به رعایت موارد ذیل می باشند:

  • ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، بهبود راندمان تولید روغن های روانساز، کاهش میزان ضایعات و نیز کسب تائیدیه های لازم برای کیفیت محصولات از مراجع معتبر ملی و بین المللی
  • پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش ریسکها و مخاطرات ناشی از فعالیتها تا حد قابل قبول، بمنظور حفاظت از محیط زیست و نیروی انسانی شاغل در جهت تحقق توسعه پایدار
  • تبعیت از قوانین و مقررات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی که در حوزه فعالیت شرکت کاربرد دارند و رعایت استانداردهای کیفیت روغن های روانساز و دیگر محصولات

مدیریت ارشد تعهد می نماید ضمن تامین منابع مورد نیاز، بیانیه زیست محیطی شرکت را در مقاطع زمانی مشخص مورد بازنگری قرار داده و از کلیه کارکنان و پیمانکاران انتظار دارد در راستای رعایت الزامات مرتبط با استانداردهای فوق، حداکثر توانایی خود را بکار گیرند.