شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و پورتال شرکت نفت بهران است.

مالکیت معنوی:
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت نفت بهران است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (سایت نفت بهران) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد. 

شرایط استفاده از خدمات سایت:
به محض پذیرش عضویت شما در سایت نفت بهران، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.