شرکت نفت بهران، واحد شاخص صنعتی در سال 1398

شرکت نفت بهران، واحد شاخص صنعتی در سال 1398