لوح تقدیر از شرکت نفت بهران در نشست تقدیر از خادمان زائرین اربعین حسینی

لوح تقدیر از شرکت نفت بهران در نشست تقدیر از خادمان زائرین اربعین حسینی