دریافت تندیس سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

دریافت تندیس سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت