دریافت لوح و تندیس جشنواره بین المللی خوارزمی

دریافت لوح و تندیس جشنواره بین المللی خوارزمی