اخذ تقدير نامه توسط شركت نفت بهران در دومين جايزه ملی تعالی

اخذ تقدير نامه توسط شركت نفت بهران در دومين جايزه ملی تعالی