پالایش روغن پایه و تولید محصولات

معرفی روغن پایه
۲۴ مهر ۱۳۹۵ معرفی روغن پایه

معرفی انواع روغن پایه در حال حاضر روغن های پایه ازنظر منشأ تولید به دو گروه اصلی روغن های پایه معدنی و روغن های پایه سینتتیک تقسیم بندی می‌ شون...

تعاریف مشخصات عمده روغن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ تعاریف مشخصات عمده روغن

تعاریف مشخصات عمده روغن گرانروی (VISCOSITY) مقاومتی که سیالات در برابر جاری شدن به علت اصطکاک داخلی مولکول ها از خود نشان می‌دهند، گرانروی (ویسکو...

مهم ترین موادی که به منظور تأمین ویژگی های مناسب به روغن پایه افزوده می‌شوند، عبارت اند از:
۲۵ مهر ۱۳۹۵ مهم ترین موادی که به منظور تأمین ویژگی های مناسب به روغن پایه افزوده می‌شوند، عبارت اند از:

مواد افزودنی روغن (OIL ADDITIVES) چون روغن پایه ای که از پالایش نفت خام به دست می آید، هنوز ویژگی های لازم را برای استفاده در موتور خودروهای مدرن و ماشین ...